Regulamin

Regulamin imprez masowych organizowanych przez
Good Taste Production Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

I Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy imprez masowych w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. „O bezpieczeństwie imprez masowych” (Dz. U. 2009, Nr. 62, poz. 504) oraz ustaw zmieniających w/w Ustawę (nazwanych dalej Imprezą).
 2. Wstęp na teren Imprezy odbywa się wyłącznie za okazaniem ważnego biletu wstępu. Organizator rości sobie prawo do skontrolowania biletu także w dowolnym momencie trwania Imprezy.
 3. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym odbywa się Impreza.
 4. Organizator zobowiązany jest „Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych” do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na terenie Imprezy, w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren Imprezy i przynoszenia na tereny przyległe:
  • broni
  • alkoholu
  • niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi
  • materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
  • środków odurzających i substancji psychotropowych
  • środków trujących i promieniotwórczych
  • płynów łatwopalnych
  • innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą spowodować zagrożenie
 5. Osoby posiadające wyżej wymienione artykuły mogą zostać wyproszone z terenu Imprezy, a ich bilet unieważniony.
 6. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem oraz przepisami prawa odmówiono wstępu na Imprezę lub zostały zobowiązane do opuszczenia jej terenu, nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności roszczenia o zwrot ceny biletu.
 7. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Imprezy zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących.
 8. Obowiązuje zakaz fotografowania oraz wideofilmowania przebiegu koncertu.
 9. Organizator rości sobie prawo do odmowy wniesienia na teren Imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego sprzętu nagrywającego audio – wideo.
 10. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 11. Organizator rości sobie prawo do utrwalania przebiegu Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do eksploatowania tych materiałów bez dodatkowej zgody Uczestnika.

II Uczestnictwo w Imprezie

 1. Osoby z niepełnosprawnościami bądź innymi zaburzeniami stanowiącymi barierę w uczestnictwie w Imprezie zobowiązane są do poinformowania Organizatora o uczestnictwie w Imprezie w celu zagwarantowania właściwej widoczności oraz bezpieczeństwa w trakcie Imprezy.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa osoby z niepełnosprawnościami powinno nastąpić nie później niż 3 dni przed planowanym terminem Imprezy, drogą mailową na adres bilety@goodtaste.com.pl.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności spowodowane niezgłoszeniem lub zbyt późnym zgłoszeniem uczestnictwa w Imprezie osoby z niepełnosprawnościami.
 4. Samodzielnie uczestniczyć w Imprezie może osoba, która w dniu Imprezy ma ukończony 16. rok życia.
 5. Przy uczestnictwie osób, które w dniu Imprezy mają ukończone 16 lat, jednak nie mają ukończonych lat 18, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. Osoby poniżej 16. roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie jedynie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna. Zarówno Uczestnik jak i opiekun muszą posiadać ważne bilety wstępu na Imprezę.
 7. Dzieci do lat 6. mogą bezpłatnie uczestniczyć w Imprezie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna, który posiada ważny bilet wstępu. W przypadku Imprez z miejscami siedzącymi warunkiem jest zajmowanie przez dziecko miejsca na kolanach rodzica lub opiekuna prawnego.
 8. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego, który uczestniczy w Imprezie wraz z dzieckiem do lat 6., jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka, a w szczególności o zabezpieczenie słuchu tak, by nie doszło do uszkodzeń wskutek zbyt głośnej muzyki.
 9. Uczestnik podczas Imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków oraz silnych efektów świetlnych mogących spowodować uszkodzenie słuchu i wzroku.
 10. Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na teren Imprezy odpowiednio wcześniej. Osoby spóźnione będą w miarę możliwości wprowadzane na widownię za decyzją Organizatora i proszone o zajęcie wolnych miejsc, wskazanych przez obsługę widowni. Spóźniony Uczestnik nie będzie rościć od Organizatora zadośćuczynienia za brak możliwości zajęcia miejsca wskazanego na bilecie wstępu.

III Bilety

 1. Poprzez zakup biletu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Bilet ważny jest jedynie z kuponem kontrolnym.
 3. Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem Imprezy podlegają ewentualnym reklamacjom tylko w dniu Imprezy oraz w trakcie jej trwania.
 4. Zwrot lub zamiana biletów możliwy jest tylko w wypadku odwołania Imprezy lub w wypadku znaczącej zmiany programu Imprezy, znaczącej zmiany miejsca Imprezy lub terminu odbycia się Imprezy. W takim przypadku Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów.
 5. Zwrot lub wymiana biletów związana z odwołaniem lub zmianą, o których mowa w pkt. 4 możliwa jest jedynie do momentu rozpoczęcia Imprezy. Po rozpoczęciu Imprezy możliwe jest jedynie zainicjowanie procedury reklamacyjnej, niezależnie do tego, czy bilet wstępu został wykorzystany.
 6. Zwrot biletów możliwy jest jedynie w miejscu ich zakupu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieautoryzowanych punktach sprzedaży, które podane są przez organizatora w oficjalnej komunikacji imprezy.
 8. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.

IV Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do upoważnionych przedstawicieli Good Taste Production Sp. z o.o.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozp. MSWiA z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poza. 506).